ทัวร์วันเดียวเที่ยวหมู่บ้านผ้าไหมยกทอง,หมู่บ้านช้างเลี้ยง,หมู่บ้านเครื่องเงิน,ปราสาทศีขรฯ

เช้า รับคณะที่โรงแรม  เดินทางไปยังหมู่บ้านท่าสว่าง เข้าชมโรงทอผ้าไหม กลุ่มจันทร์โสภา พบกับผ้าทอลายวิจิตรบรรจงที่สอดประสานลายผ้าด้วยดิ้นทองคำ  หลังจากนั้น ...

พาคณะไปยังหมู่บ้านช้างเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในโลก บ้านตากลาง อ.ท่าตูม นำคณะสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน ประเพณีของคนเลี้ยงช้างแล้ชมการแสดงความสามารถของช้างที่ศูนย์คชศึกษา

บ่าย ชมและเละเลือกซื้อสินค้าเครื่องเงินที่หมู่บ้านเครื่องเงิน บ้านเขวาสินรินทร์  หลังจากนั้น ...

พาคณะเดินทางไปชมปราสาทศีขรภูมิ ปราสาทหินในศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย ชมภาพสลักนางอัปสราหินทรายที่สวยงามและสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย

เย็น แวะศูนย์ OTOP เลือกชมสินค้าของฝากเมืองสุรินทร์ก่อนกลับที่พัก

Visitors: 70,972