ทัวร์วันเดียวเที่ยวเขาพนมสวาย-ปราสาทตาเมือน-ตลาดช่องจอม

เช้า รับคณะที่โรงแรม  เดินทางไปชมกลุ่มปราสาทตาเมือน โบราณสถานที่ประกอบด้วยเทวาลัยบวงสรวงพระศิวะ อโรคยาศาลที่เป็นทั้งโรงพยาบาลในสมัยโบราณ และธรรมศาลาสำหรับผู้เดินทางแสวงบุญจากเมืองพระนคร สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 15   หลังจากนั้น ...

พาคณะไปยังตลาดช่องจอม เลือกชมและซื้อสินค้าอินโดจีนมากมาย

บ่าย แวะชมปราสาทบ้านพลวง ปราสาทหลังเดี่ยวบนฐานสูงใน อ.ปราสาท

จากนั้น นำท่านขึ้นเขา เคาะระฆังเสริมสิริมงคล และไหว้พระพุทธรูปสุรินทรมงคล ณ อทุยานพนมสวาย จากนั้นเข้าชมการทอผ้าไหมพื้นเมืองที่สวยงามบ้านสวาย

เย็น พาคณะเดินทางกลับ แวะศูนย์ OTOP เลือกชมสินค้าของฝากเมืองสุรินทร์ก่อนกลับที่พัก

Visitors: 70,971